Preventie huisuitzettingen en huurachterstanden succesvol

​Afname aantal ontruimingen bij woningcorporaties in Twente

juli 2015

WoON Twente is een platform van 17 samenwerkende corporaties. Zij beheren gezamenlijk circa 80.000 woningen in Twente. Het platform zet zich in voor kennisdeling, agendering en verbetering van vraagstukken op het gebied van wonen.

Een van de onderwerpen is de preventie van huisuitzettingen en huurachterstanden. In 2014 is sprake van een afname van huisuitzettingen van 18% in Twente. Ook is een daling zichtbaar van 6% van het totaal aantal huishoudens die een achterstand heeft.

Afname huisuitzettingen
Jaarlijks vindt een onderzoek plaats door Intraval, een bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt dat in Twente er in 2014 een afname is van 285 naar 235 uitzettingen. Een afname van 18%. Deze daling doet zich met name voor in de steden Enschede (van 158 naar 126) en Almelo (van 62 naar 38). Bij 22 woonsituaties is het verbouwen van hennep de reden voor ontruiming (en niet de achterstand van de huur). Het merendeel van de uitgezette huurders zijn alleenstaanden zonder kinderen in de leeftijdscategorie van 30 tot 60 jaar.

Aantal huishoudens en bedrag met achterstand
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal huurders afneemt als het gaat om een huurachterstand. In totaal zijn er 4811 huishoudens met een achterstand in 2014 (t.o.v. 5114 huishoudens in 2013). Het totale bedrag dat ermee gemoeid is, kent een daling. Het is 3.9 miljoen ten opzichte van 4.2 miljoen in 2013. Dat is een afname van 7%. ‘De huishoudens met een huurachterstand is een continue zorg voor woningcorporaties in Twente. We zijn er immers voor betaalbaar wonen in Twente. Ook al hebben we te maken met heffingen vanuit de rijksoverheid’, zegt Harry Rupert, woordvoerder op dit thema binnen WoON. De corporaties hebben extra aandacht voor (persoonlijke) preventie om achterstanden niet op te laten lopen bij hun huurders.

Redenen afname ontruimingen
De afname van het aantal huisuitzettingen komt vooral door

- actieve persoonlijke benadering vanuit de corporaties met de bewoner(s)

- huisbezoeken en regelmatig contact

- ondersteuning en/of doorverwijzing in een vroeg(er) stadium

- meer samenwerking met andere (maatschappelijke) partners

In de context speelt mee dat woningcorporaties in Twente een geringe huurstijging toepassen. Ze kiezen voor het ontzien van huishoudens met lage inkomens. In Twente geldt gemiddeld een verhoging van 1,9% voor bewoners van sociale huurwoningen. Dat is lager dan het landelijke beeld van gemiddeld 2,2%. De corporaties in Twente maken minder gebruik van de huuropslag die het kabinet mogelijk maakt. Per 1 juli 2015 is voor het merendeel van de huurders de huurverhoging minimaal. Zij krijgen alleen de inflatiestijging van 1%. De gemiddelde huur van een sociale huurwoning in Twente ligt rond de € 515 per maand.