Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie

De Werkgroep Governance en Legitimatie heeft zich afgelopen jaren gericht op legitimiteit en good governance van de corporaties binnen WoON. Gekozen is een onderdeel van Legitimiteit te verdiepen in een apart thema, te weten Huurdersparticipatie. We willen de invloed van huurders, zowel via de formele als informele weg, versterken door vanuit een WoONbrede invalshoek bij te dragen aan meer kennis van en inspiratie over huurdersparticipatie bij zowel de deelnemende corporaties als huurdersorganisaties.

Het doel is tweeledig:

  1. Het bijdragen aan kennisvergroting en het leveren van inspiratie aan huurdersorganisaties, corporaties (en gemeenten) bij het uitvoeren van de Woningwet. Dit betreft zowel de rol (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) als de inhoudelijke kennis van volkshuisvestelijke materie.
  2. Het onderzoeken van eigentijdse vormen van huurdersparticipatie waarmee de daadwerkelijke invloed van huurders (rechtstreeks) op beleidsvorming wordt geprofessionaliseerd. Dit draagt bij aan de legitimiteit van corporaties in de samenleving.

Afgeleide doelen hebben een relatie met WoON Twente als een organisatie die huurdersparticipatie hoog in het vaandel heeft staan en zich inspant om niet alleen de ‘formele huurdersbetrokkenheid’ zo effectief mogelijk te organiseren (doel 1) maar daarnaast ook de ‘informele weg’ (doel 2) van invloed geven aan de samenleving op het invullen van de volkshuisvestelijke taak, te optimaliseren.

Activiteiten, te denken valt aan:

  • Ten behoeve van doel 1: Het organiseren van een inspirerende bijeenkomst (symposium/workshop) samen met de Woonbond en Huurdersorganisaties. Die zijn ofwel geënt op het maken van prestatie afspraken (dan tripartiet karakter) ofwel op participatievormen/betrekken achterban (dan duaal karakter met corporaties en huurdersorganisaties). Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Er zijn gesprekken met de Woonbond gaande die ook willen bijdragen (financieel en wat betreft organisatie) aan een dergelijk initiatief. De werkgroep werkt samen met afgevaardigden van corporaties die met huurdersorganisaties om tafel zitten en met afgevaardigden van huurdersorganisaties zelf.
  • Ten behoeve van doel 2: De werkgroep gaat zelf het wiel niet uitvinden. Zij volgt de ontwikkelingen van lopende initiatieven rondom huurdersparticipatie op de voet: Platform 31, Proeftuinen Aedes.
  • De werkgroep deelt ‘best practices’ binnen WoON Twente en deelt kennis over participatiebeleid en participatieprojecten.