Thema's

Sociaal Domein

WoON Twente heeft een ambitie binnen het sociaal domein. Zo willen we dat niemand op straat hoeft te slapen. Vanuit een gezamenlijke missie (z)Onderdak is met gemeenten en zorgpartijen voor een regionale aanpak gekozen die dakloosheid tegengaat. Het voorkomen van uitzetting, daklozen weer laten instromen in zelfstandige woningen en zorgen voor een passend woonaanbod in Twente. Daarnaast zoeken we naar een goede samenwerking in de keten wonen, welzijn en zorg en zetten we ons in voor bijzondere doelgroepen die met ambulante zorg zelfstandig kunnen wonen.

Kortom, we willen verder werken aan de rolopvatting en invulling van die rol van de corporatie: wat betekenen de beleidswijzigingen en de praktijk voor (nieuwe) verhoudingen. Wat is de corporatierol hierin en waar houdt deze op?


(z)Onderdak

Het project (z)Onderdak is sinds 2008 gestart. Sindsdien is het aantal uitzettingen afgenomen. Tegelijkertijd is het gebruik van passende woonvoorzieningen toegenomen. Inmiddels is het Regionaal Netwerk Knooppunt (z)Onderdak opgericht. Daarin werken de twee centrumgemeenten (Enschede en Almelo), zorginstanties en WoON Twente samen aan verdere kennisdeling en optimalisatie. Coördinatie vindt plaats vanuit het CIMOT (zie www.cimot.nl).

Preventief Debiteurenbeheer

Er blijft aandacht nodig voor de preventie van het oplopen van (huur)schulden. Hoe kunnen we hier effectief mee omgaan? We leren van elkaar en maken afspraken met partners (zoals de Stadsbank). Waar mogelijk benutten we nieuwe methodieken om bewoners met huurachterstanden te helpen.

Het scheiden van Wonen & Zorg heeft consequenties voor bewoners, zorgleveranciers, corporaties en gemeenten. En ook voor de leefbaarheid in buurten en wijken. In hoog tempo zijn er ontwikkelingen gaande vanuit gemeente en zorgpartijen die invloed hebben op het werk van de corporaties. Een voortdurende afstemming op een gezamenlijke passenden voorraad van wonen is daarbij zinvol. Denk aan gezamenlijk onderzoek, kansen benutten en vooral ook de marktvraag monitoren voor senioren en bijzondere doelgroepen voor nu en in de toekomst in Twente.

Trekker van het thema Sociaal Domein binnen WoON Twente is Ineke Buursink (directeur Domijn) en voor het onderdeel (Z)onderdak is dit Harry Rupert (directeur-bestuurder Welbions).