De corporatiewereld is dynamisch

Stevig Twents Geluid vanuit WoON Twente op Novelle van Blok

maart 2014

Open brief aan Minister Blok:

Ook in Twente zorgt de Novelle voor vragen en discussie. Vanuit WoON werken we als ontwikkelplatform op het gebied van wonen, als partner én belangenbehartiger stevig aan een evenwichtige Twentse (betaalbare) woningmarkt. Dat doen we in nauw overleg met de provincie en de 14 Twentse gemeenten, zorgpartijen en huurderorganisaties. We werken gezamenlijk aan relevante thema’s voor het wonen in Twente (dak- en thuislozen, Twentse woonvisie, wonen en zorg, betaalbaarheid, duurzaamheid, governance en bedrijfsvoering). We hebben ons afgevraagd of uw Novelle daarvoor kansen biedt of juist belemmeringen opwerpt. In deze brief geven wij onze reactie op de Novelle vanuit WoON.

Geluid uit Twente

We begrijpen goed en wij vinden dat corporaties in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van mensen met een laag inkomen. Beschikbaarheid van voldoende woningen met een betaalbare huurprijs is daarvoor een essentiële randvoorwaarde. Dat is de primaire opgave van een woningcorporatie en daarop mag de corporatie worden aangesproken. In Twente is hier al kleur aan gegeven via de Twentse Routekaart die de Vereniging WoON in 2012 heeft aangeboden aan de Provincie en de 14 Twentse gemeenten. Het grootste aandeel van onze 80.000 huurwoningen in Twente betreft woningbezit in het Daeb segment. In de Routekaart hebben we onder andere uiteengezet welke opgaven wij zien voor een evenwichtige Twentse woningmarkt in een anticipeergebied.

De 18 Twentse corporaties willen ten aanzien van zes items uit uw Novelle opmerkingen maken.

  1. Investeren kan problemen geven, bij financiering niet-daeb (vooral in gebieden in Nederland, waaronder Twente, waar institutionele beleggers of andere marktpartijen niet of nauwelijks zullen investeren); het creëren en in stand houden van vitale wijken op lange termijn kan daardoor onder druk komen te staan.
  2. De regeldruk vanwege gewenste administratieve scheiding neemt toe; dit vraagt goede facilitering. Ook vragen wij aandacht voor de grondslag voor waardering in verhuurde staat.
  3. De regionale woonvisie is onderbelicht; er is sprake van het werken met een lokale woonvisie per gemeente. We zouden het op prijs stellen dat, indien er in de betreffende regio een regionale woonvisie aanwezig is, hiermee juist ook afstemming plaats vindt/stevige verbondenheid mee is. Wij zien de regionale woonvisie als een functioneel instrument voor het regionaal beleid rondom gebiedsontwikkeling en daarmee ook het wonen. Het vormt ook een herkenbare borging naar het provinciaal geïnitieerd RO-beleid.
  4. De rol van de gemeente ten opzichte van positie/autonomie van de corporatie vraagt aandacht; de regierol van de gemeente zien we als risico. Enerzijds door de vele verschillende taken die de gemeente erbij krijgt. Anderzijds omdat de gemeente vanuit een andere tijdslijn en andere belangen werkt dan een corporatie door de politieke invulling.
  5. De kaders rondom regionalisering/complexe woningmarkten roepen vragen op; Wat zijn de inhoudelijke kaders gezien de uitwerking die plaats vindt in de AMvB. Het geeft onduidelijkheden voor enkele van onze leden binnen WoON. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als na drie jaar wetgeving vrijwillig de regionalisering niet is nagekomen? En op welke inhoudelijke grondslagen wordt beoordeeld of voldoende of juist onvoldoende is tegemoet gekomen aan de bepalingen in de Novelle?
  6. Het inperken van de activiteiten en financieringsmogelijkheden met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid heeft consequenties in Twente.

Lees meer in de open brief aan Minister Blok (zie pdf).