Thema's

Nazorg bij uitzetting

Soms is een huisuitzetting realiteit, ondanks dat alles gedaan is om die te voorkomen. Huisuitzetting lost problemen niet op, ook niet voor de woningcorporaties. Mensen moeten toch weer onderdak vinden. Als een huisuitzetting plaatsvindt, kiezen woningcorporaties ervoor mensen niet op straat te zetten. Er is in Twente een gezamenlijke procedure voor nazorg bij huisuitzettingen afgesproken. Het vertrekpunt voor nazorg is dat de huisuitzetting is aangekondigd en wordt naar verwachting niet meer teruggedraaid. Vanuit de woningcorporatie bij (dreigende) huisuitzetting werken we met de volgende afspraken:

Afspraken stappenkaart

- de woningcorporatie pleegt maximale inspanning om uitzetting te voorkomen. Waar mogelijk wordt een “2e kans in de eigen woning” geboden onder strikte voorwaarden.

- er is altijd afstemming met de lokale zorgstructuur.

- eventueel kan de Maatschappelijke Opvang gevraagd worden voor advisering en woonbegeleiding, ter voorkoming van huisuitzetting. De financiering hiervan regelen in de lokale zorgstructuur.

- het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan om advies gevraagd worden als er kinderen bij betrokken zijn. Bij vermoeden van kans op kindermishandeling wordt melding gemaakt bij het AMK.

- de woningcorporatie spant zich met lokale zorgstructuur maximaal in om een andere optie te vinden bij huisuitzetting dan een beroep doen op de Maatschappelijke Opvang.

- bij geen andere optie dan Maatschappelijke Opvang, dan tijdig aanmelden.


Aanmelding bij de Maatschappelijke Opvang

Betrokkene, hulpverlener, medewerker woningcorporatie kan aanmelding doen bij één van de maatschappelijke opvangorganisaties

Melding AMK/BJZO via 088-8567800, of schriftelijk: Bornsestraat 5, 7556 BA Hengelo, e-mail amk@bjzo.nl. Meldpunt WoonKans kan eventueel worden ingeschakeld bij (dreigende) huisuitzetting.

Rol Meldpunt WoonKans

WoONkans is een vraagbaak en netwerk voor informatie en advies over wonen en zorg, ondersteunt de lokale zorgstructuur, door advies, bemiddeling of als verwijzer. Procesmanager is Betsy Letteboer, 06-11907474 of b.letteboer@cimot.nl