Woonruimteverdeling in Twente

Woonruimteverdeling in Twente

“Woningzoekenden hebben makkelijk toegang tot het regionale woningaanbod door een gezamenlijke en eenduidige wijze van aanbieden van (sociale) huurwoningen in Twente”.

Het eerste onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB 2017) gaf aanleiding tot een gezamenlijke optimalisering van data over vraag en aanbod rond woonruimte in de regio Twente. Dit project is gestart in 2018 via de Regiomonitor. De Regiomonitor was de eerste stap om samen jaarlijks een marktanalyse te doen. Er was behoefte aan meer zicht op de marktbewegingen. Goede en vergelijkbare data is noodzakelijk in verband met de verwachte afnemende vraag en eventuele aanpassingen in de portefeuillestrategie van de corporaties.

Daarnaast is de klantfocus voor WoON een centraal item. Doen we de goede dingen en doen we ze goed, met het oog op de woningzoekende?

Basis vanuit het Werkplan van WoON Twente

In het Werkplan WoON 2019-2021 is vastgesteld dat we de mogelijkheden gaan verkennen van een regionale woonruimteverdeling Twente. Kunnen we de krachten verder bundelen en het voor de woningzoekenden makkelijker maken? Een volgende stap tot samenwerking is nu de ontwikkeling van een regionaal woonruimteverdeelsysteem in Twente. In vele andere regio’s in Nederland is de samenwerking al een succes. De woningzoekende hoeft zich nog maar een keer in te schrijven op een centraal punt en heeft inzicht in al het aanbod van sociale huurwoningen. Per regio, subregio en/of stad is actuele marktinformatie voorhanden op elk moment van het jaar.

Groeimodel en intentieverklaring

Er is een ambitie voor een groeimodel van een regionaal woonruimteverdeelsysteem in Twente. Alle bestuurders hebben inmiddels de intentieverklaring ondertekend. We werken nu aan een plan van aanpak voor de realisatie hiervan. Dit plan houdt rekening met de benodigde voorbereidingstijd van gemiddeld 1.5 tot 2 jaar (mede op basis van informatie van andere regio’s).

Groeimodel en de corporaties

Er zijn nu circa 11 corporaties die de intentie hebben te willen starten met het groeimodel in Twente. Enkele corporaties volgen een parallel spoor. De jongerenhuisvesting (o.a. voor studenten) in Enschede heeft onlangs een nieuw systeem gestart. En de beide corporaties in Almelo hebben al een goed lopende gezamenlijke WRV waardoor zij op dit moment nog niet deelnemen, wel de ontwikkelingen volgen en mogelijk later aanhaken.

Samenwerking met partijen

De Provincie Overijssel is blij met het initiatief en ondersteunt het project van harte, ook financieel. De komende periode geeft voldoende ruimte om alle relevante partijen (zoals medewerkers, woningzoekenden, gemeenten, huurdersorganisaties en zorginstanties) te betrekken en de communicatie en inbreng goed te laten verlopen. Zeker in deze tijd vraagt het om veel creativiteit om de ambitie en de consequenties goed duidelijk te maken. In juni staat het onderwerp weer op de agenda bij de Ledenbijeenkomst van Twente en in de loop van dit jaar gaat de uitwerking van het plan van aanpak dan van start. We kijken ernaar uit!